Regulamin projektu

 

 1. INFORMACJE OGÓLNE

 

 1. Projekt realizowany jest w okresie od 1października 2016 do 30 września 2018 w ramach programu:

‘Erasmus +’ Partnerstwa strategiczne.

 1. Projekt skierowany jest do uczniów klas 1,2,3
 2. Projekt przewiduje wymianę uczniów z krajów partnerskich: Włochy, Grecja, Turcja, Rumunia, Portugalia.

Wyjazdy traktowane są jako wyraz uznania dla uczniów wyróżniających się zaangażowaniem w realizację projektu.

 1. Językiem roboczym projektu jest język angielski.
 2. Udział w projekcie jest dobrowolny oraz bezpłatny, gdyż jest realizowany ze środków Unii

Europejskiej. Wyjazdy są opłacone z grantu otrzymanego przez szkołę (transport,

zakwaterowanie, wyżywienie, dodatkowe ubezpieczenie), uczeń zobowiązany jest jednak

posiadać kieszonkowe na drobne wydatki nie pokrywane z grantu.

 1. Ogólne cele projektu:
 2. a) Uświadomienie oraz przybliżenie uczniom i nauczycielom różnorodności kultur, języków i

wartości europejskich.

 1. b) Zaangażowanie uczniów w działania projektowe w celu kształtowania tolerancyjnych postaw wśród młodych ludzi.
 2. c) Rozwój współpracy międzynarodowej.
 3. d) Wykorzystanie urządzeń mobilnych do pracy z uczniem na zajęciach lekcyjnych.
 4. e) Uwrażliwienie uczniów na konieczność głębszego zaangażowania w działania szkoły.
 5. f) Uświadomienie uczniom konieczności rozwijania swoich umiejętności komunikacyjnych .

 

 1. ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE.

 

 1. Uczniowie zainteresowani udziałem w projekcie otrzymają zadania do wykonania. Przy ocenie zadania koordynator bierze pod uwagę następujące aspekty: terminowość, zaangażowanie, atrakcyjność pomysłu, jego przydatność dla celów projektowych.

2.Uczeń zgłaszający chęć przystąpienia do projektu jest zobowiązany dostarczyć do koordynatora projektu następujące dokumenty:

 1. a) zgodę rodziców / prawnych opiekunów na udział w projekcie
 2. b) zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku ucznia

3.Do zadań uczniów biorących udział w projekcie należy:

 1. a) wspólnie z koordynatorem omówienie i ustalenie zasad współpracy w realizacji projektu,

podziału zadań w zespole;

 1. b) zgodne zespołowe podejmowanie działań objętych projektem;
 2. c) rzetelne i terminowe wypełniane obowiązków wynikających z prac przydzielonych w

harmonogramie;

 1. d) współpracowanie z opiekunem projektu i uczniami wchodzącymi w skład zespołu

projektowego;

 1. e) przygotowanie sprawozdania z realizacji projektu (zespół opracowuje go uwzględniając

specyfikę projektu);

 1. f) publiczna prezentacja projektu po jego zakończeniu w terminie uzgodnionym z opiekunem

projektu.

4.Uczniowie mogą korzystać z pomieszczeń szkoły do celów związanych z realizacją projektu w

godzinach jej pracy wyłącznie pod opieką opiekuna lub innych nauczycieli.

5.Osobami  realizującymi projekt są uczniowie. Nauczyciel może pełnić jedynie funkcje doradcze i kontrolne pracy uczniów.

 

III. KRYTERIA WYBORU UCZNIÓW DO MOBILNOŚCI W RAMACH PROJEKTU

 

1.Stopień zaangażowania uczniów w wykonywanie zadań dotyczących projektu

 • a) Zachowanie co najmniej dobre, oraz dobre wyniki w nauce i wysoka frekwencja.
 • b) Komunikatywny stopień znajomości języka angielskiego.
 • c) Deklaracja przyjęcia gościa z zagranicy podczas wizyty w Polsce.
 • d) Szeroko pojęte osobiste predyspozycje, jakie będą przydatne podczas zajęć w trakcie pobytu za granicą, np. komunikatywność, otwartość, i poszanowanie innych partnerów,

reprezentujących inną kulturę, religię czy przekonania,

 • e) Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych oraz dojrzałość emocjonalna
 • f) Obecność na spotkaniach dotyczących realizacji projektu, udział w ewaluacji i rozpowszechnianiu rezultatu projektu.
 • g) Liczba i jakość wykonywanych zadań projektowych.
 • h) Przestrzeganie terminu realizacji zadań.

2.Wyboru uczniów do wyjazdu dokonuje koordynator projektu.

Rekrutacja odbywa się przed kolejnymi mobilnościami,  przez cały czas trwania projektu.

3.W przypadku, gdy wystąpi problem z wyłonieniem uczestników wyjazdu według określonych powyżej kryteriów, zostanie przeprowadzone losowanie wśród uczniów biorących udział w projekcie.

4.Jeżeli uczeń zakwalifikowany do wyjazdu zgłosi rezygnację, na jego miejsce zostanie wybrany uczeń z listy rezerwowej. W przypadku rezygnacji z wyjazdu ucznia zakwalifikowanego do tego wyjazdu bez uzasadnionej przyczyny, koszty wynikające z tej rezygnacji koszty biletu lotniczego, wyżywienia)ponosi rodzic / opiekun prawny ucznia.

5.W razie nie przyjęcia gościa z zagranicy rodzic/opiekun prawny ucznia zobowiązany jest ponieść koszty związane z pobytem tego gościa (zakwaterowanie, wyżywienie, komunikacja, wycieczki itp.), lub wskazanie opiekuna i zakwaterowania zastępczego.

6.Ogłoszenie wyników rekrutacji zostanie przekazane osobom zakwalifikowanym indywidualnie.

Dokumentacja rekrutacji będzie dołączona do dokumentacji projektu.

7.Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez Dyrektora szkoły i koordynatora projektu.

8.Koordynator oraz opiekunowie projektu nie odpowiadają za zmiany wynikające z przyczyn

zewnętrznych lub od nich niezależnych.

 

 1. ZASADY UCZESTNICTWA W WYJAZDACH (MOBILNOŚCI).

 

1.Aby  uczeń  mógł  wziąć  udział  w  wyjeździe  jest  zobowiązany  do  dostarczenia  kompletu dokumentów (zgoda rodziców, karta informacyjna w formie elektronicznej, dane do kontaktu telefonicznego   i   elektronicznego   z   uczniem   i   jego   rodzicami/opiekunami   itp.)   w   terminie określonym  przez  koordynatora  oraz  do pisemnego  potwierdzenia  zapoznania  się przez uczestnika i jego rodziców/opiekunów prawnych z regulaminem uczestnictwa w wyjeździe. Ponadto, wymagana jest zgoda na udzielenie pomocy medycznej, i posiadanie karty EKUZ

2.Właściwe przygotowanie się do wyjazdu dotyczy każdego ucznia biorącego w nim udział; wiąże się to z kwestią zgromadzenia kompletu dokumentów, odpowiedniego ubioru, obuwia, itp.

3.Uczestnicy wyjazdu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania poleceń koordynatora projektu i opiekunów w tym stałego kontaktu elektronicznego.

 • Każdy uczestnik podlega bezwzględnie następującym zakazom:
 • a) Zakaz samodzielnego oddalania się od grupy.
 • b) Zakaz stosowania używek w jakiejkolwiek postaci.

5.Uczestnicy wyjazdu dostosowują się do ustalonego programu i rozkładu czasowego dnia. 6.Uczestnicy   wyjazdu   przestrzegają  przepisów  BHP,  przeciwpożarowych  i  kodeksu  ruchu drogowego, itp.

7.Uczestnicy wyjazdu dostosowują się do ustalonego programu.

8.Obowiązkiem każdego uczestnika wyjazdu jest kulturalne zachowanie, dbanie o dobre imię szkoły i kraju. Uczestnicy nie naruszają godności uczestników reprezentujących inną kulturę, religię czy przekonania.

 1. W przypadku złamania  powyższych  reguł,  uczeń  zostanie  wykluczony  z  dalszego  udziału w  projekcie,  jego  ocena  z  zachowania  ulegnie  obniżeniu  oraz  zostaną  zastosowane  kary przewidziane w statucie szkoły.
 2. Za wszelkie zniszczenia,  szkody  w  miejscu  zakwaterowania  przez  ucznia  odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice / prawni opiekunowie.

 

 

 

 1. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO REGULAMINU.

 

 1. Zgoda rodzica/ prawnego opiekuna na udział ucznia w projekcie.
 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku ucznia.
 3. Zgoda na udział ucznia w wyjeździe zagranicznym i zgoda na udzielenie pomocy medycznej.
 4. Oświadczenie o gotowości przyjęcia ucznia z jednej ze szkół partnerskich.
 5. Karta informacji o uczniu zakwalifikowanym do wyjazdu zagranicznego.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.W momencie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, koordynator ma prawo zmiany

postanowień powyższego regulaminu.

2.W przypadku zaistnienia kwestii spornych, podjęcie decyzji będzie należało do komisji złożonej z

Dyrekcji szkoły, koordynatora i jednego z nauczycieli biorących udział w realizacji projektu.

3.Treść regulaminu jest dostępna u koordynatora projektu oraz na stronie internetowej szkoły.